Miyuki Seed Bead 11/0 apx.22g Chalk White Opaque image

Miyuki Seed Bead 11/0 apx.22g Red Opaque image

Miyuki Seed Bead 11/0 apx.22g Turquoise Green Opaque image