Miyuki Delica 11/0 5.2g vial Black Opaque image

Miyuki Delica 11/0 5.2g Vial Chalk White image

Miyuki Delica 11/0 5.2g Vial Red S/L Dyed image

Miyuki Delica 11/0 5.2g Vial Orange Mandarin Opaque image

Miyuki Delica 11/0 5.2g Vial Duracoat Opaque Dyed Dark Mauve image

Miyuki Delica 11/0 5.2g Vial Duracoat Opaque Dyed Olive image

Miyuki Delica 11/0 5.2g Vial Fancy Lined White image